फाराम भर्न/विवरण सच्याउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
विवरण सच्याउने सुचना पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
आवेदनको सुचना पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
पुन: प्रकाशित सुचना पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Online बाट आवेदन फाराम भर्दा (Entry) ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु:
१. तालिममा प्रशिक्षार्थी हुन चाहने व्यक्तिको विवरण
आवेदकको नाम थर: Capital Letter/Block Letter मा Type गर्नुहोस् ।
२. जाति समूहः लिष्टमा आफ्नो जाति/जनजाति फेला नपरेमा “अन्य” छान्नुहोस् ।
३. लिङ्गः लिष्टबाट छान्नुहोस् ।
४. जन्म मितिः गते/महिना/वर्ष Type गर्नुहोस् ।
५. वैवाहिक अवस्था: लिष्टबाट छान्नुहोस् ।
६. विशेष अवस्था: (If Any) उपयुक्त कोठामा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस (नोट: आवेदकले फारम भर्दा प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा अपलोड गर्नु पर्नेछ)
७. शैक्षिक विवरण: लिष्टबाट छान्नुहोस् ।
८. रोजगारी तथा आय विवरण: हालको रोजगारीको स्थितिः लिष्टबाट छान्नुहोस्, यदि तपाई रोजगार/अर्धरोजगारमा हुनुहुन्छ भने वार्षिक आम्दानी (आफ्नो आय मात्र)
ज्यालादारीबाट भएको आम्दानी रु:................... (अंकमा टाइप गर्ने)
ज्यालादारी बाहेक अन्य रोजगारीबाट भएको आम्दानी रु:................... (अंकमा टाइप गर्ने)
कृषिबाट भएको आम्दानी रु:................... (अंकमा टाइप गर्ने)
व्यापारबाट भएको आम्दानी रु:................... (अंकमा टाइप गर्ने)
आफ्नै स्वामित्वको व्यवसायबाट भएको आम्दानी रु:................... (अंकमा टाइप गर्ने)
अन्य कामबाट भएको आम्दानी रु:................... (अंकमा टाइप गर्ने)
अन्य काम (स्रोत उल्लेख गर्नुहोस)
९. तपाईको परिवारको औषत वार्षिक आम्दानी कति होला ? तपाईको बाहेक
ज्यालादारीबाट भएको आम्दानी रु:................... (अंकमा टाइप गर्ने)
ज्यालादारी बाहेक अन्य रोजगारीबाट भएको आम्दानी रु:................... (अंकमा टाइप गर्ने)
व्यापार व्यवसायबाट भएको आम्दानी रु:................... (अंकमा टाइप गर्ने)
कृषि र पशुपंक्षी पालनबाट भएको आम्दानी रु:................... (अंकमा टाइप गर्ने)
बैदेशिक रोजगारीबाट गरेको आम्दानी रु:................... (अंकमा टाइप गर्ने)
परिवारले गरेको व्यवसायबाट भएको आम्दानी रु:................... (अंकमा टाइप गर्ने)
अन्य कामबाट भएको आम्दानी रु:................... (अंकमा टाइप गर्ने)
अन्य काम (स्रोत उल्लेख गर्नुहोस)
१० तपाईको परिवारमा आफ्नै उत्पादनले कति महिना खान पुग्छ ? लिष्टबाट छान्नुहोस् ।
११. के तपाईले यस भन्दा पहिले कुनै तालिम लिनुभएको छ ? Yes/No छान्नुहोस् । यदि छ भने मात्र तालिमको नाम र अवधि लेख्नुहोस ।
१२. तालिम लिन इच्छुक हुनाका कारण लिष्टबाट छान्नुहोस्।
१३. तपाईले यो तालिमको बारेमा कसरी जानकारी पाउनुभयो ? उपयुक्त कोठामा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्।
१४. तपाईको बारेमा जानकारी लिनु परेमा:
तपाईलाई चिन्ने व्यक्तिको (परिवारको सदस्य बाहेक) को नाम र मोबाइल नम्बर Type गर्नुहोस् ।
१५. आवेदकको ठेगाना:
स्थायी ठेगाना
१५.१ प्रदेश: लिष्टबाट छान्नुहोस्
१५.२ जिल्लाः लिष्टबाट छान्नुहोस्
१५.३ गाँउपालिका/न.पाः लिष्टबाट छान्नुहोस्
१५.४ वडा नं अंकमा Type गर्नुहोस् ।
१५.५ टोल/बस्ती Type गर्नुहोस् ।
१५.६ फोन अंकमा Type गर्नुहोस् ।
१५.७ नागरिकता नं Type गर्नुहोस् ।
१५.८ नागरिकता लिएको जिल्लाः लिष्टबाट छान्नुहोस्
१५.९ नागरिकता लिएको सालः लिष्टबाट छान्नुहोस्
१५.१० बाबुको नाम थरः Capital Letter/Block Letter मा Type गर्नुहोस् ।
१५.११ आमाको नाम थरः Capital Letter/Block Letter मा Type गर्नुहोस् ।
हालको ठेगाना ( यदि स्थायी ठेगानाभन्दा फरक भएमा मात्र भर्नुपर्ने )
१५.१२ प्रदेश: लिष्टबाट छान्नुहोस्
१५.१३ जिल्लाः लिष्टबाट छान्नुहोस्
१५.१४ गाँउपालिका/न.पाः लिष्टबाट छान्नुहोस्
१५.१५ वडा नं अंकमा Type गर्नुहोस् ।
१५.१६ टोल/बस्ती Type गर्नुहोस् ।
१५.१७ फोन अंकमा Type गर्नुहोस् ।
१६. तपाईको परिवारमा तपाईसहित कति सदस्य छन्? अंकमा Type गर्नुहोस् ।
१७. तपाई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनु भएको हो? लिष्टबाट छान्नुहोस्
१८. तपाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोचाईमा हुनुहुन्छ ? लिष्टबाट छान्नुहोस्
१८.१ हुनुहुन्छ भने राहदानी (पासपोर्ट) बनाउनु भएको छ ? लिष्टबाट छान्नुहोस्, लिनु भएको छ भने पासपोर्ट नं. लेख्नुहोला ।
१९. के तपाई काम खोज्नका लगि निशुल्क रोजगारी (Job Placement)सहजीकरणको सेवा लिन चाहानुहुन्छ ? लिष्टबाट छान्नुहोस्। त्यस पछि Submit Button मा क्लिक गर्नु भन्दा अगाडी सबै विवरण रुजु गर्नुहोस् ।
नोट:
 टाइप गर्दा सबै ठाउमा अङ्ग्रेजीमा टाइप गर्नु पर्नेछ ।
 तपाईले भर्नुपर्ने कुनै विवरण खाली रहेमा विवरण सेभ हुँदैन र के कारणले सेभ नभएको हो Error म्यासेज देखाउँछ । सो म्यासेज हेरी आफ्नो पूरा नभएको विवरण पुन: भरी सेभ गर्नुहोस् ।
 आवेदकले आफ्नो विवरण सत्य¸ तथ्य र प्रष्ट्र रुपमा भर्नु पर्नेछ । झुठ्ठा ठहरिएमा जुनसुकै बखत रद्द हुने छ । साथै प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही समेत हुन सक्नेछ ।
 एक पटक फाराम भरी सेभ गरिसकेपछी दोस्रो पटक सेभ गर्न र सच्याउन मिल्दैन ।
Submit Application क्लिक गरे पछि तपाईको मोबाइलमा भेरिफिकेशन कोड प्राप्त हुनेछ, सो कोड राखी Verify Button मा क्लिक गर्नुहोस्। आवेदन स्विकृत भएपछि तपाईको मोबाइलमा टोकन नं प्राप्त हुनेछ। सो टोकन नं सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
फाराम भर्दा केही समस्या आएमा यस परियोजनाको पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नं. १६६००१६७७७७ मा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा यस परियोजनाको फोन नं. ०१-४७९६३११/४११ मा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा मोबाइल नं ९८४३७०२४४९(आशिष दाहाल)¸ ९७४१२३०१८५(कृष्ण प्रसाद पौडेल) मा सम्पर्क गर्नुहोला ।