म्याद थपको लागि पुन: प्रकाशित सुचनाा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।
पुन: प्रकाशित सुचनाा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।
सुचनाा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।


TSLC को लागि PMT फाराम भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्


Diploma को लागि PMT फाराम भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्


PMT फाराम भर्ने निर्देशन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।


फारामको नमूना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।