म्याद थपको लागि तेश्रो पटक प्रकाशित सुचनाा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।
म्याद थपको लागि दोस्रो पटक प्रकाशित सुचनाा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।
म्याद थपको लागि प्रथम पटक प्रकाशित सुचनाा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।
प्रथम पटक प्रकाशित सुचनाा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।


TSLC को लागि PMT फाराम भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्


Diploma को लागि PMT फाराम भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्


PMT फाराम भर्ने निर्देशन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।