TSLC को लागि PMT फाराम भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Diploma को लागि PMT फाराम भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
PMT फाराम भर्ने निर्देशन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
फारामको नमूना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।